Privacybeleid

Lees hier hoe we met jouw gegevens omgaan.

Privacybeleid van Jokasport in duidelijke taal (bijgewerkt op 8-12-2023)

 1. Doel van Gegevensverwerking:
  • Jokasport en gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens voor: acceptatie van uw bestelling, tegengaan van overkreditering, uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, en het bepalen van de algemene strategie.
  • Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van onrechtmatige of strafbare gedragingen tegen Jokasport, haar klanten en medewerkers.
 2. Uw Rechten onder de AVG:
  • U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking, dataportabiliteit, bezwaar tegen verwerking, en het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
 3. Bewaartermijnen van Gegevens:
  • Persoonsgegevens voor bestellingsverwerking en marketingdoeleinden worden maximaal 2 jaar bewaard.
  • Niet-geanonimiseerde gegevens verzameld via Google Ads worden maximaal 1 jaar bewaard.
 4. Delen van Gegevens met Derden en Partners:
 5. Cookiebeleid:
  • Uitleg over het gebruik van cookies op onze website en hoe deze de navigatie, bezochte pagina’s en bestellingen analyseren.
 6. Verantwoordelijkheid voor Adreswijzigingen:
  • Klanten zijn verplicht Jokasport van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
 7. Online Toegang en Correctie van Persoonsgegevens:
  • Informatie over hoe gebruikers hun persoonsgegevens online kunnen inzien en corrigeren op deze pagina.
 8. Internationale Gegevensoverdracht:
  • Waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens bij overdracht buiten de Europese Economische Ruimte.
 9. Uitoefenen van Uw Rechten:
  • Informatie over het indienen van verzoeken voor inzage of verwijdering van persoonsgegevens via onze website.
 10. Contactgegevens voor Privacy-Vragen:
 11. Klachten bij de Toezichthouder:
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitgebreide Versie van het Privacybeleid van Jokasport

Inleiding Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jokasport B.V. en haar gelieerde ondernemingen (“Jokasport”, “wij”, “ons” of “onze”) verwerken van haar klanten, bezoekers van onze website, en alle andere personen die met ons communiceren of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Reikwijdte en Toepasselijkheid Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Jokasport, zowel via onze website als offline, en is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante Nederlandse privacywetgeving.

1. Doeleinden van Gegevensverwerking Jokasport verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. Het verwerken en afhandelen van bestellingen en betalingen. b. Het uitvoeren van klantenservice en relatiebeheer. c. Het bieden van marketing- en promotiematerialen, onderhevig aan expliciete toestemming. d. Het analyseren en verbeteren van onze producten, diensten, en bedrijfsprocessen. e. Het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik.

2. Juridische Grondslagen voor Verwerking a. Toestemming: Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten vragen wij om uw expliciete toestemming. b. Uitvoering van een overeenkomst: Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. c. Wettelijke verplichting: Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. d. Legitieme belangen: Verwerking op basis van legitieme belangen van Jokasport of van een derde, mits deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of grondrechten en vrijheden van de betrokkene.

3. Ontvangers van Persoonsgegevens a. Jokasport kan persoonsgegevens delen met groepsvennootschappen, externe dienstverleners, en andere derden indien noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden. b. Externe partijen zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheids- en gegevensbeschermingsverplichtingen.

4. Internationale Overdracht van Persoonsgegevens a. Indien persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, verzekeren wij dat passende maatregelen zijn getroffen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.

5. Bewaartermijn van Persoonsgegevens a. Jokasport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, tenzij langere bewaartermijnen vereist of toegestaan zijn volgens de wet.

6. Rechten van Betrokkenen a. Betrokkenen hebben recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking, dataportabiliteit, bezwaar tegen verwerking en het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. b. Verzoeken met betrekking tot deze rechten kunnen worden ingediend op deze pagina.

7. Klachten en Toezicht a. Individuen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van hun persoonsgegevens door Jokasport.

Contactgegevens Voor vragen over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met Jokasport via klantenservice@jokasport.nl.